.  .Wielobran偶owe Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp. z o.o w Sierakowie
ul. Wroniecka 2, 64-410 Sierak贸w
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi zako艅czone:
WPK.3.2016 - Budowa sieci wodoci膮gowej 艂膮cz膮cej SUW Sierak贸w z sieci膮 wodoci膮gow膮 w miejscowo艣ci Lutom, gm. Sierak贸w - Og艂oszenie

Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:

www.bip.wpk.sierakow.pl


Sierak贸w: Przedmiotem zam贸wienia jest budowa sieci wodoci膮gowej 艂膮cz膮cej SUW Sierak贸w z sieci膮 wodoci膮gow膮 w miejscowo艣ci Lutom, gm. Sierak贸w
Numer og艂oszenia: 151173 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy:

V

zam贸wienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielobran偶owe Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sierakowie , ul. Wroniecka 2, 64-410 Sierak贸w, woj. wielkopolskie, tel. 061 2953107, faks 061 2953123.

·         Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.wpk.sierakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Inny: Jednoosobowa Sp贸艂ka z o.o. Skarbu Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przedmiotem zam贸wienia jest budowa sieci wodoci膮gowej 艂膮cz膮cej SUW Sierak贸w z sieci膮 wodoci膮gow膮 w miejscowo艣ci Lutom, gm. Sierak贸w.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Zadanie obejmuje wykonanie nast臋puj膮cych rob贸t: 1. Budow臋 odcinka sieci wodoci膮gowej z rur dwuwarstwowych PE 100-RC SDR 17 PN 10 180 x 10,07 mm metod膮 przewiertu sterowanego o d艂ugo艣ci 2 426,00 mb. Zamawiaj膮cy dopuszcza wykonanie kom贸r po艣rednich na trasie przewiertu w odleg艂o艣ci ok. 300 - 400 mb jedna od drugiej. Ca艂o艣膰 prac przewiertowych musi by膰 monitorowana za pomoc膮 oryginalnych urz膮dze艅 pomiarowych celem wykonania wizualizacji toru przewiertu z wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego TSR. 2.Ustawienie hydrant贸w p-po偶. - 6 szt. wraz z monta偶em tr贸jnik贸w ko艂nierzowych typu Combi. 3. Pod艂膮czenie do istniej膮cych sieci wodoci膮gowych wraz z odtworzeniem nawierzchni. 4. Dezynfekcja nowobudowanej sieci. Szczeg贸艂y przedmiotu zam贸wienia okre艣la projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t, kt贸re stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 SIWZ. Do ceny oferty nale偶y doliczy膰 nast臋puj膮ce koszty: rob贸t przygotowawczych, wyko艅czeniowych i porz膮dkowych, zorganizowania, zagospodarowania i p贸藕niejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu na czas prowadzenia rob贸t, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu bentonitu pozosta艂ego po zako艅czeniu prac przewiertowych, wymiany gruntu, zag臋szczenia gruntu, przekop贸w kontrolnych, odtworzenia nawierzchni pasa drogowego, zaj臋cia pasa drogowego, wykonania ewentualnych przek艂adek w przypadku kolizji z istniej膮cym uzbrojeniem, pobrania pr贸bek wody przez uprawnionego pr贸bkobiorc臋 oraz wykonania bada艅 laboratoryjnych pr贸bki wody przez laboratorium akredytowane celem orzeczenia o jej przydatno艣ci do spo偶ycia, zapewnienia pe艂nej obs艂ugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacj膮 powykonawcz膮 (5 egzemplarzy), planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwi膮zane z odbiorami wykonanych rob贸t i innych czynno艣ci niezb臋dnych do wykonania przedmiotu zam贸wienia. Zamawiaj膮cy dopuszcza uj臋cie w ofercie i nast臋pnie zastosowanie innych materia艂贸w i urz膮dze艅 ni偶 podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametr贸w nie gorszych ni偶 okre艣lone w tej dokumentacji, spe艂niaj膮ce wymagania odpowiednim norm..

II.1.5)

 

przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych

·         Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych

·          

II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.13.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.11.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przyst臋puj膮cy do przetargu jest obowi膮zany wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci: 16 000,00 z艂, (s艂ownie: szesna艣cie tysi臋cy z艂 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

o    Zamawiaj膮cy uzna warunek udzia艂u w post臋powaniu za spe艂niony, je偶eli Wykonawca na podstawie z艂o偶onych dokument贸w i o艣wiadcze艅 udowodni spe艂nienie wymaganego warunku granicznego, tj: - z艂o偶y o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu art. 22 ust. 1 Prawa zam贸wie艅 publicznych.- za艂膮cznik nr 2, - z艂o偶y o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post臋powania o udzielenie zam贸wienia z art. 24 ust. 1 Prawa zam贸wie艅 publicznych -Za艂膮cznik nr 3, - przedstawi aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a w przypadku os贸b fizycznych o艣wiadczenie

·         III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

o    Warunek b臋dzie spe艂niony, je偶eli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wykonywa艂 roboty budowlane polegaj膮ce na budowie sieci wodoci膮gowej metod膮 przewiertu sterowanego o d艂ugo艣ci co najmniej 3 km z podaniem dat, miejsca i warto艣ci oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone - wykaz wg wzoru w SIWZ

·         III.3.3) Potencja艂 techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

o    Warunek b臋dzie spe艂niony, je偶eli wykonawca z艂o偶y o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu z art.22 ust. pzp oraz z艂o偶y dodatkowo o艣wiadczenie o dysponowaniu kierownikiem budowy posiadaj膮cym uprawienia o specjalno艣ci instalacyjnej

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

o    Zamawiaj膮cy uzna warunek udzia艂u w post臋powaniu za spe艂niony, je偶eli Wykonawca na podstawie z艂o偶onych dokument贸w i o艣wiadcze艅 udowodni spe艂nienie wymaganego warunku granicznego, tj.: - Wykonawca z艂o偶y o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia posiadaj膮 wymagane uprawnienia. Wykonawca musi dysponowa膰 osob膮 do kierowania budow膮 (Kierownik budowy) posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane w zakresie zgodnym z przedmiotem zam贸wienia, posiadaj膮c膮 aktualne za艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do w艂a艣ciwej Okr臋gowej IIB

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

o    Warunek b臋dzie spe艂niony, je偶eli wykonawca z艂o偶y o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu z art.22 ust. pzp

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz rob贸t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz z za艂膮czeniem dowod贸w dotycz膮cych najwa偶niejszych rob贸t, okre艣laj膮cych, czy roboty te zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone;
 • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
 • informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia;
 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia.

Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiot贸w przedk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty dotycz膮ce podmiot贸w, zasobami kt贸rych b臋dzie dysponowa艂 wykonawca:

 • informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej potwierdzaj膮cej wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 innego podmiotu, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia;
 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

 • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • aktualn膮 informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.3.2)

 • za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej

 • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wype艂niony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - za艂膮cznik nr 1 kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru rob贸t stanowi膮cego za艂膮cznik do SIWZ, kopia polisy ubezpieczeniowej OC

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.wpk.sierakow.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o. ul. Wroniecka 2 64-410 Sierak贸w.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 12.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o. ul. Wroniecka 2 64-410 Sierak贸w, Pok贸j - sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

 
informacje udost臋pni艂:Monika Gierczy艅ska
data udost臋pnienia: 2016-07-22 12:49:01
ostatnia modyfikacja: Monika Gierczy艅ska 2017-09-15 12:39:36 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 39370